Kungörelse

Kungörelsen är det officiella dokumentet som berättar om att vi ska ha kårval och när och hur det sker. Valnämnden kommer att lyfta upp relevanta detaljer och informera om dem fram till valet, men allt baserar sig på dokumentet nedan.

Kungörelse om val av fullmäktige för 2020-2021

Kungörelse om val av ÅAS fullmäktige för år 2020-2021

Val av fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår för perioden 1.1 2020– 31.12.2021 förrättas från och med tisdagen den 5 november kl. 9.00 till och med onsdagen den 6 november 2019 kl. 15.00.  Förhandsröstning sker mellan tisdagen 29.10 kl. 9.00 och fredagen 1.11 kl. 15.00. Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt.

1        GRANSKNING AV VALLÄNGD

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 23 september 2019 framläggs för granskning under tiden 23–25.9.2019 på:

  • Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15
  • Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15

Vallängden finns också som elektronisk till påseende på kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd (karval@studentkaren.fi) under den tid vallängden finns till påseende.

En medlem av Åbo Akademis Studentkår som närvaroanmält sig under den tid vallängden ligger framme för granskning har enligt Valordning för val av fullmäktige 3 § 3 mom. rätt att anhålla om att bli införd i vallängden. Därmed har en medlem som närvaroanmält sig senast 25.9.2019 rätt att mot uppvisande av närvarostämplat kåravgiftskvitto införas i vallängden till fullmäktigevalet. Kårmedlemmen ska senast 25.9.2019 kl. 15.00 uppvisa närvarostämplat kåravgiftskvitto för valnämndens representant på studentkårens kansli, Tavastgatan 22, 20500 Åbo eller Havtornen, Inre hamnen, 65100 Vasa.

2       RÖSTRÄTT OCH VALBARHET

Rösträtt vid kårfullmäktigevalet äger varje vid Åbo Akademi som närvarande inskriven kårmedlem som finns upptagen i vallängden.

Valbar till fullmäktige är varje röstberättigad kårmedlem. Rätt att uppställa kandidater till fullmäktige tillkommer valförening. Valföreningen kan bildas genom att minst 15 röstberättigade kårmedlemmar undertecknar en överenskommelse om föreningens bildande. Varje valförening får uppställa högst 50 kandidater.

3       KANDIDATNOMINERING

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet bör vara avslutad och valföreningsöverenskommelser och kandidatblanketter inlämnade till studentkårens kansli i Åbo eller Vasa senast 27.9.2019 kl. 15.00.

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund bör inlämnas till studentkårens kansli i Åbo eller Vasa senast 1.10.2019 kl. 15.00.

Blanketter för kandidatnominering och valföreningsöverenskommelser för kårfullmäktigevalet fås från studentkårens kanslier, Tavastgatan 22, 3:e vån., Åbo och Havtornen, Inre Hamnen, Vasa. Kansliernas öppettider listas på ÅAS webbplats. Blanketterna kan också laddas ner från kårvalets webbplats: https://karval.studentkaren.fi.

4      ELEKTRONISK RÖSTNING

Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt. Röstningen inleds den 5 november 2019 klockan 9.00 och avslutas den 6 november 2019 klockan 15.00. En länk till den elektroniska röstningen finns på Kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

Studerande har även rätt att förhandsrösta. Förhandsröstningen sker också den elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 29 oktober 2019 klockan 9.00 och avslutas den 1 november 2019 klockan 15.00. Länken till den elektroniska förhandsröstningen hittas via kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

För att kunna delta i röstningen måste den röstberättigade ha ett ÅA-användarnamn och lösenord som säkerhetskontroll. Den som saknar ÅA-användarnamn och lösenord, uppmanas vänligen kontakta valnämndens ordförande Ina Laakso senast 14.10 kl. 15.00, e-post karval@studentkaren.fi eller tfn 050 412 1499.

Kontakta även ÅAS generalsekreterare Jasmin Öberg på gs@studentkaren.fi ifall det uppkommer problem under själva röstningsförfarandet.

5       VALORDNINGEN

Reglerna för fullmäktigevalet framgår av Åbo Akademis Studentkårs valordning, som finns på kårens webbplats www.studentkaren.fi.

Valet följer även av valnämnden uppställda etiska regler för rekrytering av kandidater, marknadsföring och valreklam. Reglerna finns tillgängliga på kårvalets hemsida, https://karval.studentkaren.fi.

Åbo den 2 september 2019
ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅRS VALNÄMND
Valnämndens ordförande / Ina Laakso