Kungörelse

Kungörelsen är det officiella dokumentet som berättar om att vi ska ha kårval och när och hur det sker. Valnämnden kommer att lyfta upp relevanta detaljer och informera om dem fram till valet, men allt baserar sig på dokumentet nedan.

Kungörelse om val av fullmäktige för 2018-2019

Val av fullmäktige för Åbo Akademis Studentkår för perioden 1.1 2018– 31.12.2019 förrättas från och med tisdagen den 7 november till och med onsdagen den 8 november 2017.  Förhandsröstning sker mellan måndagen 30.10 kl. 9.00 och fredagen 3.11 kl. 15.00. Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt.

1 GRANSKNING AV VALLÄNGD

Vallängden som baserar sig på uppgifter i Åbo Akademis studentregister före den 25 september 2017 framläggs för granskning under tiden 25–27.9.2017 på:

  • Studentkårens kansli i Åbo, Tavastgatan 22, 3:e vån. kl. 12–15
  • Studentkårens kansli i Vasa, Havtornen, Inre Hamnen kl. 12–15
  • Campus Allegro, Barnträdgårdslärarutbildningen (expeditionsmästare Tomas Sorsa), Storgatan 7, Jakobstad, kl. 9–15.

Vallängden finns också som elektronisk till påseende på kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

Den som anser att i vallängden ingår fel som påverkar rösträtt eller valbarhet kan skriftligen yrka på rättelse hos ÅAS valnämnd, (ÅAS/Valnämnden, Tavastgatan 22, 20500, Åbo) under den tid vallängden finns till påseende.

En medlem av Åbo Akademis Studentkår som närvaroanmält sig under den tid vallängden ligger framme för granskning har enligt Valordning för val av fullmäktige 3 § 3 mom. rätt att anhålla om att bli införd i vallängden. Därmed har en medlem som närvaroanmält sig senast 27.9.2017 rätt att mot uppvisande av närvarostämplat kåravgiftskvitto införas i vallängden till fullmäktigevalet. Studenten skall senast 27.9.2017 kl. 15.00 uppvisa närvarostämplat kåravgiftskvitto för valnämndens representant på studentkårens kansli, Tavastgatan 22, 20500 Åbo eller Havtornen, Inre hamnen, 65100 Vasa.

2 RÖSTRÄTT OCH VALBARHET

Rösträtt vid kårfullmäktigevalet äger varje vid Åbo Akademi som närvarande inskriven kårmedlem som finns upptagen i vallängden.

Valbar till fullmäktige är varje röstberättigad kårmedlem. Rätt att uppställa kandidater till fullmäktige tillkommer valförening. Valföreningen kan bildas genom att minst 15 röstberättigade kårmedlemmar undertecknar en överenskommelse om föreningens bildande. Varje valförening får uppställa högst 50 kandidater.

3 KANDIDATNOMINERING

Kandidatnomineringen för fullmäktigevalet bör vara avslutad och valföreningsöverenskommelser och kandidatblanketter inlämnade till studentkårens kansli i Åbo eller Vasa senast 29.9.2017 kl. 15.00.

Fritt formulerade överenskommelser om ingående av valförbund bör inlämnas till studentkårens kansli i Åbo eller Vasa senast 2.10.2017 kl. 15.00.

Blanketter för kandidatnominering och valföreningsöverenskommelser för kårfullmäktigevalet fås från studentkårens kansli, Tavastgatan 22, 3:e vån., Åbo vardagar kl. 12–15 och Havtornen, Inre Hamnen, Vasa, måndagar-torsdagar kl. 12–15. Blanketterna kan också laddas ner från kårvalets webbplats: https://karval.studentkaren.fi.

4 ELEKTRONISK RÖSTNING

Kårvalet förrättas fullständigt elektroniskt. Röstningen inleds den 7 november 2017 klockan 9.00 och avslutas den 8 november 2017 klockan 15.00. En länk till den elektroniska röstningen finns på Kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

Studerande har även rätt att förhandsrösta. Förhandsröstningen sker också den elektroniskt. Förhandsröstningen inleds den 30 oktober 2017 klockan 9.00 och avslutas den 3 november 2017 klockan 15.00. Länken till den elektroniska förhandsröstningen hittas via kårvalets webbplats https://karval.studentkaren.fi.

För att kunna delta i röstningen måste den röstberättigade ha ett ÅA-användarnamn och lösenord samt ange sitt matrikelnummer som säkerhetskontroll. Den som saknar ÅA-användarnamn och lösenord, uppmanas vänligen kontakta kårvalskoordinator Emilia Mattsson senast 15.10 kl. 15.00, e-post karval@studentkaren.fi eller tfn 050 498 9950.

Kontakta även kårvalskoordinatorn ifall det uppkommer problem under själva röstningsförfarandet.

5 VALORDNINGEN

Reglerna för fullmäktigevalet framgår av Åbo Akademis Studentkårs valordning, som finns på kårens webbplats www.studentkaren.fi.

Valet följer även av valnämnden uppställda etiska regler för rekrytering av kandidater, marknadsföring och valreklam. Reglerna finns tillgängliga på kårvalets hemsida, https://karval.studentkaren.fi.

Åbo den 12 maj 2017

ÅBO AKADEMIS STUDENTKÅRS VALNÄMND

Valnämndens ordförande